http://www.teaneckshuls.org/daf/Rambam.htm

Chart of Rambam - Yad Hachazaka

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

שופטים

משפטים

קנין

נזיקין

טהרה

קרבנות

עבודה

זרעים

הפלאה

קדושה

נשים

זמנים

אהבה

מדע

סנהדרין

שכירות

מכירה

נזקי ממון

טומאת מת

קרבן פסח

בית הבחירה

כלאים

שבועות

איסורי ביאה

אישות

שבת

קריאת שמע

יסודי התורה

עדות

שאלה ופקדון

זכיה ומתנה

גניבה

פרה אדומה

חגיגה

כלי המקדש

מתתנות עניים

נרדים

מאכלות אסורות

גירושין

עירובין

תפילה וברכת כהנים

דעות

ממרים

מלוה ולוה

שכנים

גזלה ואבידה

טומאת צרעת

בכורות

ביאת המקדש

תרומה

נזירות

שחיטה

יבום וחליצה

שביתת עשור

תפילין, מזוזה, וספר תורה

תלמוד תורה

אבל

טוען ונטען

שלוחים ושותפין

חובל ומזיק

מטמאי משכב ומושב

שגגות

איסורי מזבח

מעשרות

ערכין וחרמין

 

נערה ובתולה

שבתות יום טוב

ציצית

עבודת כוכבים

מלכים

נחלות

עבדים

רוצח ושמירת הנפש

אבות הטומאות

מחוסרי כפרה

מעשה הקרבנות

מעשר שני ונטע רבעי

 

 

סוטה

חמץ ומצה

ברכות

תשובה

 

 

 

 

טומאת אוכלין

תמורה

תמידין ומוספין

בכורים

 

 

 

שופר, סוכה, ולולב

מילה

 

 

 

 

 

כלים

 

פסולי המוקדשין

שמיטה ויובל

 

 

 

שקלים

 

 

 

 

 

 

מקוואות

 

עבודת יום הכיפורים

 

 

 

 

קידוש החדש

 

 

 

 

 

 

 

 

מעילה

 

 

 

 

תענית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מגילה וחנוכה

 

 

 

 

Row

Column

הלכה

Row

Column

הלכה

2

6

נדרים

4

14

אבל

3

6

נזירות

1

5

אסורי ביאה

1

11

נזקי ממון

4

8

אישות

5

13

נחלות

1

4

ביאת המקדש

4

4

נערה ובתולה

3

8

בית הבחירה

5

4

סוטה

3

9

בכורות

6

3

סוכה

6

7

בכורים

1

14

סנהדרין

5

2

ברכות

3

2

ספר תורה

2

2

ברכת כהנים

5

12

עבדים

3

11

גזילה ואבדה

8

8

עבודת יום הכפורים

2

4

גירושין

4

1

עבודת כוכבים

2

11

גניבה

2

14

עדות

2

1

דעות

2

3

עירובין

2

12

זכיה ומתנה

4

6

ערכין וחרמין

2

9

חגיגה

7

8

פסולי המוקדשין

4

11

חובל ומזיק

2

10

פרה אדומה

5

3

חמץ ומצה

4

2

ציצית

10

3

חנוכה

8

3

קידוש החדש

6

10

טומאת אוכלים

1

9

קרבן פסח

1

10

טומאת מת

1

2

קריאת שמע

3

10

טומאת צרעת

5

11

רוצח ושמירת הנפש

4

13

טוען ונטען

2

13

שאלה ופקדון

3

4

יבום וחליצה

5

10

(שאר) אבות הטומאה

1

1

יסודי התורה

1

6

שבועות

1

7

כלאים

4

3

שביתת יום טוב

2

8

כלי המקדש

3

3

שביתת עשור

7

10

כלים

1

3

שבת

6

3

לולב

4

9

שגגות

2

5

מאכלות אסורות

6

3

שופר

10

3

מגילה

3

5

שחיטה

3

2

מזוזה

1

13

שכירות

5

9

מחוסרי כפרה

3

12

שכנים

6

2

מילה

4

12

שלוחים ושותפין

1

12

מכירה

7

7

שמיטה ויובל

3

13

מלוה ולוה

7

3

שקלים

5

14

מלכים

3

1

תלמוד תורה

3

14

ממרים

6

9

תמורה

9

8

מעילה

6

8

תמידין ומוספין

5

8

מעשה הקרבנות

9

3

תענית

5

7

מעשר שני ונטע רבעי

2

2

תפילה

4

7

מעשרות

3

2

תפילין

8

10

מקוואות

3

7

תרומה

4

10

משכב ומושב

5

1

תשובה

2

7

מתנות עניים

Chart by  משה אהרן שולמן

Based on a chart by אבי מורי

 

Back